TILL KÖLISTAN
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Bålsta Simklubb

Integritetspolicy - GDPR
Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Bålsta simklubb (BSK) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för BSK:s verksamhet.
BSK har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att BSK ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

BSK behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlinsavgifter m.m.).

BSK hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

BSK behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och BSK:s hemkommun.

BSK är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i BSK
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i BSK:s träningsverksamhet
 • Deltagande i BSK:s tävlingsverksamhet
 • Licenshantering
 • Ansökan om bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av BSK
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier
 • Tillträdesförbud (om tillämpligt)
 • Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)

Vilka delar vi personuppgifter med?
Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om BSK vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
BSK har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom BSK:s verksamhet.


Ändamål med behandlingLaglig grund
Hantering av medlemskap i BSKAvtal
FöreningsadministrationAvtal 
Deltagande i BSK:s träningsverksamhetAvtal
LicenshanteringAvtal
Deltagande i BSK:s tävlingsverksamhetAvtal
Ansökan om bidragRättslig förpliktelse
Sammanställning av statistik och uppföljningAllmänt intresse
Utbildningar arrangerade av BSKAllmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke 
Kontakt med BSKIntresseavvägning
Besök på vår hemsida Intresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medierIntresseavvägning och ibland samtycke
TillträdesförbudRättslig förpliktelse 
Ordningsstörningar och otillåten påverkanRättslig förpliktelse

  
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
BSK kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?
Du som registrerad i BSK har flera rättigheter som du bör känna till.
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende BSK:s behandling av dina personuppgifter. BSK ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får BSK ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan begära ett registerutdrag genom att skicka mail till ordforande@balstasim.se.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:
 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende BSK:s behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök http://www.datainspektionen.se.

Mer information om hur BSK arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Om du vill veta mer
BSK har tagit fram denna integritetspolicy med hjälp från Upplandsidrotten och Riksidrottsförbundet. Har du frågor om BSK:s personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.
 
Guldsponsor
Silversponsorer
Bronssponsorer